Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van C-SEC Security

C-SEC Security
De Werf 7D
2544 EH Den Haag

ARTIKEL 1: Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Gebruiker: C-SEC Security handelend onder de naam C-SEC Security.
Opdrachtgever: de wederpartij van de Gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening in welke vorm dan ook en schriftelijk of mondeling gesloten.

ARTIKEL 2: Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever, in welke vorm dan ook en schriftelijk of mondeling gesloten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarbij derden worden betrokken.
3. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldig en van toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen voor zover nodig in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3: Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele kosten, zoals verzend- en administratiekosten, die separaat kunnen worden overeengekomen, tenzij de aanbieding of offerte anders vermeldt.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Gebruiker daaraan niet gebonden dan nadat Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk met die afwijking heeft ingestemd.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4: Uitvoering van de overeenkomst
1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. In afwijking van artikel 6:404 lid 1 BW heeft Gebruiker altijd het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Gebruiker zal bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. De Opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Gebruiker voor haar medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

ARTIKEL 5: Wijziging van de Overeenkomst.
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden of de daaraan gestelde voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
3. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 6: Contractduur/uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

ARTIKEL 7: Tariefstelling
1. Indien geen vaste tariefstelling is overeengekomen, zal de tariefstelling worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. De tariefstelling wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2. Tariefstellingen, en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde vergoedingen periodiek, in beginsel om de 14 dagen in rekening worden gebracht.
4. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vaste tariefstelling of een vast uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de vaste tariefstelling of het vaste uurtarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering significant prijsstijgingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. Bovendien mag Gebruiker diens
vergoeding verhogen wanneer tijdens uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke verwachte hoeveelheid werk voor/bij het sluiten van de Overeenkomst onjuist en derhalve onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan Gebruiker en dat in redelijkheid niet van Gebruiker mag worden verwacht dat de overeengekomen werkzaamheden worden verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding/tariefstelling.
5. Gebruiker zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de tariefstelling, het uurtarief of de vergoeding schriftelijk kenbaar maken en de omvang van en de datum waarop de verhoging zal in gaan vermelden.
6. Indien Opdrachtgever de door Gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van de tariefstelling, het uurtarief of de vergoeding niet wenst te aanvaarden is Opdrachtgever gerechtigd binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, danwel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Gebruiker genoemde datum waarop de prijs – of tariefaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 8: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Opdrachtgever heeft niet het recht de betaling van facturen op te schorten wegens bezwaren tegen de hoogte ervan en/of op/met deze factuur enig bedrag wegens een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering of anderszins in mindering te brengen of te verrekenen.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Gebruiker bevoegd diens prestaties op te schorten of te beëindigen.

ARTIKEL 9: Incassokosten
1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is (niet tijdige nakoming van diens verplichtingen), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals wettelijk vastgesteld in (onder meer) de Wet Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
2. Indien Gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 10: Onderzoek, reclames
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft zijn verricht op straffe van verval van recht schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht en eventuele tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinloos is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

ARTIKEL 11: Annulering
1. De Overeenkomst kan als volgt en tegen de navolgende aan Gebruiker verschuldigde vergoedingen geannuleerd worden:
– Bij annulering tot uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 25%.
– Bij annulering tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 50%.
– Bij annulering tot uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 75%.
– Bij annulering tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen aanvang geldt een vergoeding van 100%.

ARTIKEL 12: Opschorting en ontbinding
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van diens verplichting op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever diens verplichtingen niet zal nakomen;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, en is Gebruiker alleen nog tot nakoming verplicht wanneer dat onder meer rekening houdend met het tijdsverloop in redelijkheid nog van haar kan worden gevergd.

2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te (doen)
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst door Gebruiker wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar
4. Gebruiker behoudt steeds het recht vervangend en aanvullend schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid
1. Gebruiker is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een verplichting te wijten is aan haar schuld. Indien Gebruiker aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat betrekking heeft op de opdracht. Indien de Overeenkomst van dienstverlening uit meerdere deelopdrachten bestaat is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat betrekking heeft op de deelopdracht althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste twee maanden gefactureerde (totaal)bedrag.
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

ARTIKEL 14: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, de geldende rechtspraak of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van externe oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen en ziekte van werknemers in het bedrijf van Gebruiker of derden worden daaronder begrepen.
3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Gebruiker haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk diens verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 15: Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtgever en is de
Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 16: Niet overname personeel
1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van Gebruiker of (medewerkers van) derden waarop Gebruiker ter uitvoering van de Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever jegens Gebruiker een direct opeisbare boete ter hoogte van € 15.000,-. Gebruiker heeft daarnaast het recht om in plaats van de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17: Geschillen
1. De bevoegde rechter te Den Haag is bevoegd van geschillen tussen Gebruiker en Opdrachtgever over of verband houdende met een tussen hen gesloten Overeenkomst kennis te nemen. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich ervoor hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, eventueel doch niet verplicht met behulp van een mediator.

ARTIKEL 18: Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 19: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
2. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op!